Analytics

Silnitskaya Olga

olga.silnitskaya@aebrus.ru
Head of Analytical Department

Yuliya Sheglova

yuliya.sheglova@aebrus.ru
Project Manager for Market Research and Statistics