Marketing, PR and analytics

Silnitskaya Olga

olga.silnitskaya@aebrus.ru
Marketing, PR and analytics director

Ekaterina Mukhina

ekaterina.mukhina@aebrus.ru
Communications Manager/Press Secretary

Yuliya Melnikova

yuliya.melnikova@aebrus.ru
Publications Manager

Yuliya Sheglova

yuliya.sheglova@aebrus.ru
Project Manager for Market Research and Statistics

Andrey Vasiliev

andrey.vasiliev@aebrus.ru
Digital communications manager

Garik Egikyan

garik.egikyan@aebrus.ru
Marketing specialist